Vad är skadeplats?

Här har vi samlat allt du behöver veta om skadeplats eller på engelska; POI. När du eller någon i din organisation kommer till en skadeplats så är det mycket viktigt att man uppträder på rätt sätt. Både för den egna säkerheten och för att kunna rädda liv på ett så effektivt och framgångsrikt sätt som möjligt.

Det är den som är närmast den skadade som har störst chans att göra en avgörande insats när det gäller att rädda liv eller undvika livslånga funktionsnedsättningar. Här går vi igenom hur du kan agera i olika situationer och vad som kan vara livräddande att känna till.

Vad är en skadeplats (Point Of Injury)?

Skadeplats (även känd som Point of Injury) är den plats där en olycka eller skada inträffat. Det kan vara många olika traumamiljöer; en byggarbetsplats, tågolycka, naturkatastrof eller händelse under krig.

Skadeplatsen är en mycket viktig plats för räddningstjänst och polis eftersom det är där de först kommer i kontakt med eventuella skadade personer och det är där de kan ge den första preshopitala akutsjukvården.

Det är på skadeplatsen som räddningsenheter kan samla in viktig information för att förstå vad som orsakade skadan. Om du som civil medborgare kommer först till en skadeplats så är dina observationer mycket viktiga och de kan vara till stor hjälp när räddningstjänst och polis kommer fram.

Räddningsinsatsernas primära mål är att säkerställa så att det inte finns fortsatt hot eller fara mot dem eller de skadade. Om du är en civil person skall du tänka precis likadant. Du kan inte hjälpa andra om du riskerar att själv bli skadad. Du har också möjligheten att informera räddningspersonal om ett potentiellt hot så de snabbare kan agera när de kommer till platsen.

Alla kan rädda liv

Du behöver inte vara utbildad för att rädda liv. Om du har en grundkunskap om hur man bäst ska agera så kan dina insatser vara livräddande tills räddningspersonal anländer. Här nedan beskriver vi de viktigaste minnesramsorna som kan vara bra att känna till.

Minnesramsor

När det gäller i vilken ordning man utför olika saker på en skadeplats så finns det olika minnesramsor som kan hjälpa. Många gånger känns situationen mycket stressad och då kan det vara bra att ha en struktur att följa. Vi har listat de som är vanligt förekommande och som prioriterar dels din säkerhet, dels att stoppa livshotande blödning.

L – ABCDE

L: LARMA

Ring 112 eller det nödnummer som gäller i det land du befinner dig. Du kan här få hjälp med prioritering och åtgärder.

Försök skaffa en snabb överblick så att räddningspersonalen får så korrekt information som möjligt om hjälpbehovet och antalet skadade.

Ju bättre du kan beskriva situationen - desto bättre hjälp kommer du att få.

L: LIVSHOTANDE LÄGE

Försök få en så snabb överblick som möjligt om det finns en hotbild mot dig eller andra.

Befinner du dig t.ex. i en pågående skjutning? Följ Run, Hide, Fight och undvik konfrontation. Tänk på eget skydd.

Vid en pågående brand; var säker på att du kan gå in i huset med räddningsledarens tillstånd, samma sak vid risk för husras eller naturkatastrof samverka med övriga enheter på plats.

Är du i trafiken; blockera om möjligt det område du skall arbeta i, använd varselväst och varningsljus.

L: Livshotande blödning

Om du har en människa med kraftiga blödningar framför dig så är det viktigaste att trycka hårt och direkt mot blödningen!

Även om du inte är utbildad så gäller det att stoppa blödningen oavsett vad du har till hands. Om du har ADCURIS produkter tillhanda så använd SAM-XT tourniquet på extremiteterna, packa sårhålan med Celox Rapid och håll tryck i 2 min! Därefter lägg ett ordentligt tryckförband (HARTMANN/SWAT) för att hålla Celox Rapid på plats.

Alla avsnörande förband (Tourniqet) orsakar smärta efter en stund då blodcirkulationen stoppas. SAM-XT är bred och enkel att använda för att minska risken för skador eller felaktig användning. Celox Rapid är det snabbaste blodstoppande förbandet på marknaden som fungerar även i kyla och på utblödda patienter. Celox Rapid är en ”game changer” när det gäller att stoppa livshotande blödningar och är godkänd att använda på både människa och hund.

A: AIRWAY (LUFTVÄG)

Att skapa en fri luftväg räddar liv och skall utföras omedelbart efter man stoppat eventuella livshotande blödningar.

Öppna munnen på den skadade, dra lått i underkäken samt avlägsna eventuella främmande kroppar som snus, mat, löständer eller kräks.

Om den skadade fortfarande inte har en fri luftväg så böj nacken lätt bakåt. Andas den skadade fortfarande inte så kan du behöva påbörja HLR.

B: Breathing (Andning)

Finns det normala andningsrörelser? Höjer och sänker bröstkorgen sig på ett normalt sätt?

Normal andning är cirka 12-15 andetag/minut i vila.

En höjd andningsfrekvens kan tyda på en skada på lungorna.

Eventuella hål i bröstkorgen mellan struphuvud och navel täcks med Vented FOX SEAL. Rapportera din fynd till larmcenttarlen.

C: Cirkulation

Stoppa alla blödningar, packa CELOX RAPID mot stora blödningar och tryck hårt i >60sekunder samt lägg ordentliga HARTMANN tryckförband.

Använd inte mer förbandsmateriel än nödvändigt då det ofta blir en brist på sjukvårdsutrustning vid större olyckor och naturkatastrofer.

Kontrollera att det finns puls i handlederna. Så länge du känner en puls i handlederna är trycket sannolikt tillräckligt högt för att hjärnan och centrala organ skall få tillräckligt med blod. Om pulsen i handleden är borta bör den skadade snarast komma till sjukhus för operation eller intensivvård.

D: Disability (Medvetande)

Det är viktigt att bedöma den skadades vakenhetsgrad. En sjunkande medvetandegrad eller långvarig medvetslöshet kan tyda på en skallskada eller en inre blödning som kräver operation.

Är den skadade helt vaken, klar och vet vad som hänt eller är han eller hon förvirrad och omtöcknad? Meddela larmcentralen din bedömning.

Ta hand om brännskador. Eventuella frakturer stabiliseras för att minska den skadades smärta och underlätta för transport.

E: Environment/Exposure (Exponera och undersök, skydda från väder och vind)

Om du har tid innan ambulans ankommer, undersök hela kroppen på den skadade även på rygg och undersida om den skadade ligger.

När du är färdig och har lagt förband på alla skador; håll patienten varm och isolera från markkylan. Använd gärna BLIZZARD och READYHEAT. Om det är mycket varmt så låt om möjligt den skadade ligga eller sitta i skuggan.

M.A.R.C.H

MMassive hemorrhage

AAirway

RRespiratory

CCirculation

HHead, Hypothermia

ON

OOpen wounds (FOX seal på alla hål från navel till struphuvud, Hartmann-förband på övriga sårskador.)

NNo Pain (Smärtlindra den skadade med t.ex. fixering av frakturer och brännskadeförband)

PAWS

PPain, smärtlindring på skadeplats minskar blödning och risk för PTSD

AAntibiotics

WWounds, tack och förbind alla öppna sår med FOX Seal eller HARTMANN

SSplinting, fixera frakturer med SAM splint, sling eller junctional tourniqet