Vad är militärt försvar?

Totalförsvarets huvudverksamhet är ett militärt försvar, det innebär att militärt förbereda och försvara Sverige vid krig. Ansvarig för den militära verksamheten är Försvarsmakten. Under högsta beredskap är totalförsvar all verksamhet som då ska bedrivas.

Det övergripande målet är en förberedd förmåga fatt försvara Sverige mot väpnat angrepp och säkra vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

försvarsmaktens roll

Försvarsmakten utgör den centrala delen av totalförsvaret. Det är försvarsmaktens ansvar att utveckla och upprätthålla Sveriges militära förmåga och vara beredd att försvara landet vid en eventuell väpnad konflikt.

För att kunna utföra detta uppdrag på bästa sätt innebär det bland annat att ha tränade och utrustade mark-, sjö- och luftstridskrafter.

handlingskraft 2021-2025

Försvarsmakten och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för att förbereda förmågan inom totalförsvaret.

Uppdraget har en första tidplan för 2021-2025 och redovisades till regeringen i form av rapporten ”Handlingskraft - handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021-2025”. Här kan du läsa planen.

Handlingsplanen har sex fokusområden som anses speciellt viktiga för att förstärka den krigsavhållande effekten och öka den samlade förmågan i totalförsvaret;

  1. Beredskapsplaner & Krigsorganisation
  2. Ledning & samverkan
  3. Försörjningsberedskap
  4. Ge & ta emot civilt & militärt stöd
  5. Försvarsvilja
  6. Stärkt information- & cybersäkerhet

Här kan du läsa mer om Försvarsmaktens information om Totalförsvaret. 

DIGITAL UTBILDNING OM TOTALFÖRSVARET

Försvarsmakten har tagit fram ett digitalt utbildningspaket som erbjuder ett kunskapslyft i totalförsvar och om hur vårt samhälle och vårt dagliga liv påverkas om det värsta händer.

Här kan du gå in på Försvarsmaktens utbildning i Totalförsvarskunskap. Den är helt gratis, digital och tar ca. 75-90 min att genomföra.

BEREDSKAPSPLATSER FÖR SAMORDNING

En beredskapsplats är en plats där förmågor, personal och utrustning finns samlat för att snabbt komma igång och återställa normalitet. Här koordinerar man insatserna från alla samhällets funktioner.

Representanter från räddningstjänst, polis, sjukvård, kommunen, frivilligorganisationer och andra myndigheter samordnar arbetet här så att nödvändiga åtgärder utförs så effektivt som möjligt med de resurser man har tillgång till.

En beredskapsplats kan vara en lokal eller byggnad som utrustats för att klara olika typer av nödsituationer. Men det kan också vara en mobil enhet- som beredskapsvagnar som alltid står redo för att snabbt kopplas på räddningsfordon och placeras på olika platser där behovet finns.

Gå gärna in på de olika traumamiljöerna för att se typ av krissituation och de produkter som bör finnas förberedda för respektive miljö.