VAD ÄR Civilförsvaret?

Civilförsvaret har som mål att skydda och stödja befolkningen vid olika typer av katastrofer och kriser. Exempel på detta är naturkatastrofer, större olyckor och terrorhot. De skall även skydda mot CBRN- dvs. kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Även ansvar för evakuering av befolkningen ligger på civilförsvaret.

Kommunikation och utbildning i hur man förbereder sig för kriser är en mycket viktig del i civilförsvaret. Genom kunskap kan man stärka samhällets motståndskraft och exempel på det är att ha en beredskapsplan för hemmet, tillgång till olika förnödernheter som mat och vatten, samt kunskap om hur man agerar vid nödsituationer.

Ett fungerande samarbete mellan alla aktörer är helt avgörande för civilförsvaret. Det inkluderar myndigheter, företag och frivilligorganisationer.

Vad är skillnaden på civil beredskap och civilförsvaret?

Termerna används ofta synonymt men det finns skillnader. Civilförsvaret handlar främst om att skydda samhället och befolkningen mot olika typer av hot. Det fokuserar på hot mot nationens överlevnad som krig, naturkatastrofer eller terrorattacker. I civilt försvar ingår militära institutioner som Försvarsmakten och andra myndigheter som arbetar med nationell säkerhet

Civil beredskap handlar främst om förebyggande, respons och återhämtning på nationell och lokal nivå. Civil beredskap hanterar allt från mindre trafikolyckor till översvämningar och pandemier. Det fokuserar ofta på att bygga upp en förberedd förmåga i samhället att hantera olika hot och kriser och att sedan kunna samordna dessa för ett så effektivt resultat som möjligt.

Civilförsvaret har ofta mer strikt statlig och militär inriktning, medan civil beredskap är bredare och involverar samhällets alla aktörer.

Civilförsvaret skyddar territorium och befolkning mot yttre hot. Civil beredskap har en bredare uppgift att skydda, förbereda och stärka samhället för att på bästa sätt dels klara katastrofer men även återhämta sig.