vad är Krisberedskap?

Sverige har utarbetat ett krishanteringssystem där hela samhället ingår med olika uppgifter och roller. Hela samhället innebär; kommuner, länsstyrelser, regioner, statliga myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och regeringen.

Grunden för krishanteringssystemet står kommunen för. Kommunerna ansvarar för alla de viktiga verksamheter som direkt påverkar alla som bor i Sverige och som måste fungera oavsett omvärldssituation som t.ex. barn- och äldreomsorg, renhållning och vattenförsörjning.

Kommuner och regioner ska enligt lag arbeta för att stärka sina samhällsviktiga verksamheter så att de har en stabil och bra förmåga att hantera kriser i fred. Kommuner och regioner får statlig ersättning för detta arbete. För uppgifterna enligt lag får kommunerna och regionerna statlig ersättning. Mer detaljerade uppgifter och ersättning regleras i olika överenskommelser mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I överenskommelserna framgår även vilket stöd myndigheterna ska ge.

Här kan du läsa mer om krisberedskap. 

Här kan du läsa mer om kommunernas krisberedskap. 

Här kan du läsa mer om regionernas krisberedskap.