Skolan och civilförsvaret

Skolan som utbildare

Skolan har ett stort ansvar i civilförsvaret. Det är i skolan eleverna från tidig ålder kan undervisas i hur de hanterar risker och hot. De har en unik möjlighet att genomföra övningar för att träna personalens och elevernas förmåga att agera och reagera vid en kris. Exempel på detta är övningar för brand, evakuering, HLR men även hot som skolbeskjutningar.

Genom att regelbundet träna befäster man en bra och nödvändig baskunskap hos elever och personal som innebär en vana av snabbt och effektivt agerande.

Skolan som samlingsplats

Skolan är också betydelsefull ur ett samlingsplatsperspektiv. Skolbyggnader är framtagna för att hantera många människor och kan erbjuda skyddsrum eller säkra rum där människor kan söka skydd. De har också möjlighet till beredskapslager med mat, vatten och första hjälpenmaterial.

SKOLAN SOM STÖD

Skolan har även en betydande emotionell och social roll i det att de kan påverka elevernas välbefinnande och de kan ha utbildade kristeam som snabbt kan erbjuda hjälp och stöd till drabbade.

Den sociala delen innebär en effektiv spridning av elevernas inhämtade kunskap- genom att engagera och informera elevernas föräldrar kan man öka medvetenheten om beredskap även utanför skolans väggar.

SKOLAN SOM BROBYGGARE TILL SAMHÄLLSVIKTIGA FUNKTIONER

En annan bieffekt av skolans arbete i samarbete med t.ex. polis och räddningstjänst är att elever och personal skapar positiva band till myndigheter och ett förtroende att lämna från sig information till ansvariga vuxna. Det stärker möjligheten för effektiva samarbeten vid kriser.

Klicka här för mer information från Skolverket.

 

 

beredskap för SKOLBESKJUTNINGAR

Skolbeskjutningar har tyvärr letat sig till Sverige och skolorna har förberett sig genom tydliga rutiner och protokoll för att hantera denna typ av säkerhetshot.

Regelbundna övningar genomförs och de inkluderar ofta utbildning i hur eleverna skapar en ”säker plats” i klassrummet. Det handlar även om förebyggande medvetenhet. Att lära elever och personal att vara uppmräksamma på sin omgivning, se avvikande mönster och rapportera misstänkta beteenden.

Rutiner vid skolbeskjutning:

Skolbeskjutningar följer inga mönster och varje situation är unik. Sunt förnuft måste styra och att du gör det som känns mest säkert för dig och andra i den situation ni befinner er.

Sverige har anammat minnesramsan: RUN, HIDE, FIGHT.

  1. RUN / Fly: Om det finns möjlighet så ska du fly från skottplatsen och söka upp en säker plats utanför skolområdet. Följ utrymningsvägar och försvåra för skytt eller gärningsmana att bli en måltavla- tex att du springer i zick-zack eller sprnifger mellan hinder som träd. Hjälp andra att fly om du kan.

 

  1. HIDE / Göm dig. Om du inte kan fly så sök genast skydd i låst eller skottsäkert utrymme. Om möjligt stäng och lås dörren eller blockera den. Tysta ner dig själv och andra i utrymmet. Släck gärna och undvik ljud och rörelser som kan avslöja dig. Stäng av ljud och signaler på din telefon.

 

  1. FIGHT / Slåss. Om du befinner idg i en situation där du varken kan springa eller gömma dig och står med skytten framför dig kan det bli nödvänigt att slåss för att överleva. Använd då vad som helst som du har i din närhet och anfall så agressivt du kan för att överraska eller övermanna angriparen. Attack är bästa försvar i en situation som denna.

Klicka här för mer information från Skolverket om skolbeskjutningar och väpnat våld i skolan.