POST MARKET CLINICAL SURVEY utvärdering av CELOX vid 292 st akutfall

Undersökningen utfördes i England av utbildad räddningspersonal under hela förra året, 2022. CELOX hemostatiska produkter användes på 292 st blödningar med ett till flera sår orsakade av stick, trubbigt våld, skottskador och trafikolyckor. Inga avvikande händelser rapporterades. Av dessa användes CELOX Rapid på 84 st patienter, av 41 st sjukvårdare vid 41 st olika platser och samtliga akutfall (100%) nådde hemostas vid första applikationen.

Syfte

Syftet med undersökningen var att utvärdera säkerheten och prestandan i CELOX-sortimentet, som inkluderar bl.a. CELOX Hemostatiska Granulater, CELOX Gaze, CELOX Z-Fold Gaze och CELOX Rapid Z-Fold Gaze.

Kriterierna för undersökningen var;

  1. Bedömning hur effektiva produkterna var på att stoppa blödningen (nå hemostas) vid primära blödningar.
  2. Bedömning hur säkra produkterna var – genom insamlande av ogynnsamma händelser under hela användandet, från applikation till borttagande.

Metod

Data samlades in genom enkäter från sjukvårdspersonal inom akutsjukvård i England som använt produkten vid 292 st livshotande blödningar.  46% av personerna i studien var läkare, 38% var sjuksköterskor och 16% hade andra roller. Undersökningen begränsades av ett maximum om 10 utvärderingar per sjukvårdspersonal. Majoriteten (91%) hade använt tre eller flera produkter från CELOX under de senaste 12 månaderna. 90% av sjukvårdspersonalen hade använt fler än 50 st CELOX produkter inom de senaste 12 månaderna.

Celox survey post market clinical survey utvärdering av celox vid 292 st akutfall adcuris

Sårtyper och svårighetsgrad

Majoriteten av de behandlade blödningarna var enkelsår (64%) och orsakades oftast av skärskador och trubbigt våld (43%). Det fanns även fall med flera sår och andra skador orsakade av skjutvapen, explosioner, trafikolyckor och kirurgi. Undersökningen klassificerade skadornas allvarlighetsgrad med hjälp av NISS, där majoriteten (248 st eller 85%) av fallen innefattade måttlig till svår blödning.

Celox survey 2 post market clinical survey utvärdering av celox vid 292 st akutfall adcuris

Effektivitet

I 290/292 av fallen uppnåddes hemostas av livshotande blödningar vid första applikationen- även i de svåraste fallen.

Den mest frekvent använda produkten var CELOX Rapid som användes vid 84 st fall, där samtliga (100%) nådde hemostat vid första applikationen.

Celox survey 3 post market clinical survey utvärdering av celox vid 292 st akutfall adcuris

Avvikelser

Vid två(2) fall nåddes inte hemostas. Vid undersökning om orsak visade det sig att produkterna hade använts felaktigt (t.ex. vid ett sticksår användes CELOX Granulater som skall användas vid större sårytor där man kan hälla granulaterna direkt på blödningen. Vid den typ av stickskada som behandlades i undersökningen skulle sjukvårdspersonalen istället valt t.ex. CELOX Gauze för att kunna packa såret.) Läs gärna undersökningen i sin helhet.

Säkerhet

Inga avvikande eller ogynnsamma händelser rapporterades under användandet av produkterna.

CELOX Rapid

En produkt som utmärkte sig var CELOX Rapid. Sjukvårdarna rapporterade en 100% hemostas vid första applikationen och det var den mest använda produkten i hela undersökningen. Det noterades också att CELOX Rapid överträffade förväntningarna när det gällde tid till hemostas.

Slutsats

Denna omfattande kundundersökning av eftermarknadens användande baserad på data från oberoende, sjukvårdsutbildade användare på olika platser och oberoende av varandra, visar effektiviteten av CELOX Hemostatiska produkter och att de med fördel kan tillämpas på en stor variation av blödningar. 99,3% av de deltagande rapporterade att hemostas uppnåddes efter den första applikationen. Varje sjukvårdare som använde CELOX Rapid rapporterade att det var mycket effektivt och 99% av respondenterna gav produkterna utlåtande ”bra” eller ”utmärkt”.

Kontakta oss för att få del av kundrapporten.

Här kan du läsa om Celox produkter.

Här kan du läsa om Celox Rapid.

Och här kan du anmäla om du önskar en produktpresentation för hela CELOX sortimentet. Vi kommer ut till din verksamhet och visar!

Dela artikeln